Complete Definition of "universal"

English

Etymology
Latin universum (universe).

Pronunciation
audio|en-us-universal.ogg|Audio (US)

Adjective
universal

  1. Of or pertaining to the universe.
  2. Common to all members of a group or class.
  3. Useful for many purposes, e.g., universal wrench.

Derived terms
universal quantifier

Translations

Arabic: ARchar|عاÙÙÙ (Êá:lami)
Chinese: æ®é (pÇbiàn); å¨ä¸çç (quánshìjiè-de)
Dutch: universeel
Esperanto: universala
Finnish: yleis-, yleismaailmallinen, t|fi|yleispätevä
French: universel m, universelle f
German: allgemein, Universal-, universell
Greek: καθολικÏÏ (katholikós) m, καθολική (katholikí) f, ÎºÎ±Î¸Î¿Î»Î¹ÎºÏ (katholikó) n
Hungarian: egyetemes
mid
Italian: universale m|f
Japanese: å¨ä¸çã® (ãããããã®, zensekai no)
Korean: ì°ì£¼ì (uju-ui), ì ì¸ê³ì (jeonsegye-ui)
Latin: universalis
Polish: uniwersalny
Portuguese: #Portuguese|universal m|f
Russian: вÑеобÑий (vseóbÅ¡Äij), ÑнивеÑÑалÑнÑй (universálânyj)
Spanish: #Spanish|universal m|f
Swedish: universell (2), universal- (3)


Spanish

Adjective
es-adj|pl=universales

  1. #English|universal

See also
universalmente

Category:Spanish adjectives

ca:universal
fr:universal
io:universal
id:universal
ku:universal
hu:universal
pl:universal
pt:universal
ru:universal
simple:universal
fi:universal
sv:universal
te:universal
vi:universal
tr:universal
zh:universal

Revision and Credits for"universal"
Dictionary content provided from Wiktionary.org under the
GNU Free Documentation License
 
 

 Find:
  Words Starting With:
  Words Ending With:
  Words Containing:
  Words That Match:

 
 Translate Into:
  
Dutch   French   German
  
Italian   Spanish
    Show results per page.

Browse the Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   
Allwords Copyright 1998-2021 All rights reserved.