Complete Definition of "show"

English

rank|understand|fine|law|432|show|terms|sort|town

Alternative forms
shew (archaic)

Etymology
OE. sceawian|scÄawian, from West Germanic *skauwojanan. Cognate with Dutch schouwen and German schauen.

Pronunciation
italbrac|UK: IPA|/ÊÉÊ/, SAMPA|/[email protected]/
italbrac|US: enPR|shÅ, IPA|/ÊoÊ/, SAMPA|/SoU?/
audio|en-us-show.ogg|Audio (US)
rhymes|ÉÊ

Verb
en-verb|shows|showing|showed or dialectic shew|shown

  1. transitive To display, to have somebody see something.
  2. transitive To indicate (a fact) to be true; to demonstrate.

Synonyms
italbrac|display: display, indicate, point out, reveal
italbrac|indicate a fact to be true: demonstrate, prove

Antonyms
italbrac|display: conceal, cover up, hide
italbrac|indicate a fact to be true: disprove, refute

Derived terms
showcase
showdown
shower
show off<!--verb; "show-off" is derived from this-->
show up

Translations
trans-top|display
Arabic: ARchar|عرض IPAchar|(ÊáraÉa), ARchar|رأ٠(raâÄ) m
Chinese: å±ç¤º (zhÇnshì)
Croatian: pokazati, demostrirati
Dutch: tonen, laten zien
Esperanto: vidigi, montri
Finnish: näyttää, (indifferently or in a way that annoys the speaker) näytellä; (in an official context) esittää
French: t+|fr|montrer
German: t+|de|zeigen
Hebrew: ××צ×× romanization of Hebrew|lehatsíg, ××ר××ת romanization of Hebrew|lehar`ót
Hindi: दिà¤à¤¾à¤¨à¤¾ (dikhaana)
Hungarian: t+|hu|mutat, t+|hu|megmutat
trans-mid
Italian: t+|it|mostrare
Japanese: t-|ja|è¦ãã|trmiseru|scJpan
Korean: ê°ë¦¬í¤ë¤ (garikida)
Kurdish: KUchar|Ù¾ÛشاÙداÙ
Marathi: दाà¤à¤µà¤£à¥ (daakhawaNe)
Norwegian: t+|no|vise
Old English: t-|ang|eowan|altÄowan|xsOld English, t-|ang|tæcan|alttÇ£Äan|xsOld English
Persian: t+|fa|ÙÙاÛØ´|trnamâyesh|scFAchar|xs=Persian
Portuguese: t+|pt|mostrar, t+|pt|apresentar
Romanian: t+|ro|arÄta
Russian: показÑваÑÑ (pokázyvatâ)
Spanish: t+|es|mostrar
Swedish: t+|sv|visa
trans-bottom

trans-top|indicate (a fact) to be true
Arabic: ARchar|ثبت IPAchar|(θábata), ARchar|Ùضح IPAchar|(wáÉaħa)
Dutch: aantonen, demonstreren
Finnish: t+|fi|näyttää, t+|fi|osoittaa
French: t+|fr|démontrer
German: t+|de|zeigen
Hebrew: ××ר××ת romanization of Hebrew|lehar`ót
trans-mid
Italian: t+|it|dimostrare
Kurdish: KUchar|Ù¾ÛشاÙداÙ
Norwegian: t+|no|vise
Persian: FAchar|Ùشا٠داد٠(neshân dâdan)
Portuguese: t+|pt|demonstrar
Quechua: aminakoyim
Romanian: arÄta, demonstra
Spanish: t-|es|demostrar
Swedish: t+|sv|visa, t+|sv|demonstrera
trans-bottom

Translations to be checked
<!--Remove this section once all of the translations below have been moved into the tables above.-->
checktrans
ttbc|Breton: diskouez
ttbc|Bulgarian: показвам (pokazvam) (1,2)
ttbc|Chinese: 使被çè§ (shÇ bèi kànjiàn)
ttbc|Ido: montrar, indikar (indicate)
ttbc|Indonesian: tunjuk|menunjukkan, tunjuk|mempertunjukkan, tampil|menampilkan, lihat|memperlihatkan
ttbc|Japanese: è¦ãã, (ã¿ãã, miseru), 示ã (ããã, shimesu), 表ã (ãããã, arawasu), 表示ãã (ã²ããããã, hyÅji-suru)

Noun
en-noun

  1. countable A play, dance, or other entertainment.
  2. countable An exhibition of items.

#:art show
#:dog show

  1. countable A demonstration.

#:show of force

  1. countable A broadcast program/programme.

#:radio show
#:television show

  1. countable A movie.

#:Let's catch a show.

  1. uncountable mere display with no substance

#:The dog sounds ferocious but it's all show.

Synonyms
italbrac|exhibition: exhibition, exposition
italbrac|demonstration: demonstration, illustration, proof
italbrac|broadcast program(me): program|program(me)
italbrac|mere display with no substance: façade, front, superficiality

Derived terms
showman
showpiece
show-stopper
show-stopping
showy

Translations
trans-top|entertainment
Arabic: ARchar|عرض IPAchar|(ÊarÉ), ARchar|استعراض IPAchar|(istiÊrÄÉ) m
Croatian: t-|hr|Å¡ou|m
Czech: podívaná f
Dutch: t-|nl|show, t+|nl|voorstelling
Finnish: #French|show, näytelmä, esitys
French: t+|fr|spectacle|m
Hebrew: ×××¤×¢× romanization of Hebrew|hofa`á f
Italian: t+|it|spettacolo|m
trans-mid
Maltese: spettaklu m
Romanian: spectacol n
Russian: ÑпекÑÐ°ÐºÐ»Ñ (spektáklâ) m, ÑÐ¾Ñ (Å¡ou) m
Spanish: t-|es|espectáculo|m, t-|es|show|m
Swedish: t-|sv|show|c
trans-bottom

trans-top|exhibition
Arabic: ARchar|Ùعرض IPAchar|(maÊriÉ) m
Croatian: t-|hr|izložba|f
Czech: t-|cs|výstava|f
Dutch: tentoonstelling, expositie
Finnish: näyttely, esittely
Hebrew: ××פע romanization of Hebrew|mofá m
Italian: t+|it|mostra|f
trans-mid
Kurdish: KUchar|Ù¾ÛشاÙگا
Maltese: wirja, essibizjoni
Romanian: t-|ro|expoziţie|f
Russian: t+|ru|вÑÑÑавка|f|trvýstavka|scCyrl
Spanish: t-|es|exposición|f
Swedish: uppvisning italbrac|living objects c, utställning italbrac|non-living objects c
trans-bottom

trans-top|demonstration
Arabic: ARchar|اظÙار|إظÙار IPAchar|(âiÊhÄr), ARchar|عرض IPAchar|(ÊarÉ)
Croatian: t|hr|demonstracija|f
Czech: ukázka f, pÅedvedení n
Finnish: t-|fi|näytös, t+|fi|demonstraatio
German: t+|de|Demonstration|f
trans-mid
Romanian: demonstraţie f
Spanish: t-|es|demostración|f
Swedish: t-|sv|demonstration
trans-bottom

trans-top|broadcast program(me)
Arabic: ARchar|برÙاÙج (barnÄmaj) m
Croatian: t-|hr|Å¡ou|m
Czech: poÅad m
Finnish: t+|fi|ohjelma
French: t+|fr|émission|f
Hebrew: ת××× ×ת romanization of Hebrew|tokhnít f
trans-mid
Norwegian: t-|no|show|m, t-|no|program|m
Romanian: emisiune f, program f
Spanish: t-|es|programa|m
trans-bottom

trans-top|mere display
trans-mid
trans-bottom

Translations to be checked
<!--Remove this section once all of the translations below have been moved into the tables above.-->
checktrans

ttbc|Bulgarian: ÑÐ¾Ñ (Å¡ou) n (1), пÑедÑÑавление (predstavlénie) n (2), ÑпекÑакÑл (spektákÇl) n (2), изложба (izložba) f (3), показване (pokazvane) n (4), демонÑÑÑаÑÐ¸Ñ (demonstrátsija) f (4)
ttbc|Chinese: æ¼åº (yÇnchÅ«), è¡¨æ¼ (biÇoyÇn)

Category:200 English basic words
Category:Communication


Spanish

Etymology
From E.|es.

Noun
es-noun-m

  1. #English|show

ast:show
zh-min-nan:show
el:show
fa:show
fr:show
gl:show
io:show
id:show
it:show
ku:show
hu:show
ja:show
pl:show
pt:show
ru:show
simple:show
sr:show
fi:show
ta:show
tt:show
te:show
vi:show
tr:show
uk:show
zh:show

Revision and Credits for"show"
Dictionary content provided from Wiktionary.org under the
GNU Free Documentation License
 
 

 Find:
  Words Starting With:
  Words Ending With:
  Words Containing:
  Words That Match:

 
 Translate Into:
  
Dutch   French   German
  
Italian   Spanish
    Show results per page.

Browse the Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   
Allwords Copyright 1998-2022 All rights reserved.