Complete Definition of "country"

wikipedia|dab=country (disambiguation)|country
English
rank|almost|thou|full|219|country|course|side|small

Etymology
ME. contree, contre, from OF. contrée, from Vulgar Latin (terra) contrata, "(land) lying opposite", "(land) spread before", derived from contra ("against, opposite").

Pronunciation
kÅ­n'tri, IPAchar|/ËkÊntri/, /<tt>"kVntri</tt>/
:IPAchar|Rhymes:English:-Êntri|Rhymes: -Êntri
audio|en-uk-country.ogg|Audio (UK)
audio|en-us-country.ogg|Audio (US)
Hyphenation: coun·try

Noun
wikipedia
en-noun|countries

  1. A nation state, a political entity asserting ultimate authority over a geographical area.

#: Australia is both a country and a continent.

  1. A former independent nation state (e.g., England or Scotland).
  2. (usually preceded by the) A rural area, as opposed to a town or city; countryside.

#: I come from the country &mdash; I'd hate to live in the city now, I'm so used to the woodland and meadows.
#: These animals are now found only in the high country.

  1. Short for country music, a genre of popular music that has rural Southern roots and embraces numerous subgenres and styles.

See also
Wiktionary Appendix:Countries of the world

Translations
trans-top|country, nation (noun)
Albanian: atdhe
Arabic: ARchar|بÙد|بÙÙÙد٠(bálad) f, ARchar|بÙاد|بÙÙاÙد٠unicode|(biláËd) p, ARchar|بÙداÙ|بÙÙÙدÙاÙÙ unicode|(buldáËn) p; ARchar|ÙØ·Ù|ÙÙØ·ÙÙÙ unicode|(wáÊan) f, ARchar|اÙطاÙ|Ø£ÙÙØ·ÙاÙÙ unicode|(âawÊáËn) p
Bosnian: zemlja#Bosnian|zemlja f, država#Bosnian|država f, nacija#Bosnian|nacija f
Breton: bro f, broioù p
Bulgarian: ÑÑÑана (straná) f, Ñодина (rodína) f
Catalan: país m
Cherokee: á áá£á³á©á¦áᯠ(anitsalagigadohi)
Chinese Characters: å (traditional), å½ (simplified), å» (early ROC), å (Empress Wu),
Chinese: å家 / å½å®¶ (guójiÄ)
Croatian: zemlja#Croatian|zemlja f, država#Croatian|država f, nacija#Croatian|nacija f
Czech: zemÄ f
Danish: land n
Dutch: land n
Esperanto: lando
Faroese: land
Finnish: maa, valtio
French: pays m
Frisian: lân n
German: Land n, Länder p; Staat m, Staaten p; Vaterland n
Greek (Modern): ÏÏÏα (khóra) f; ÏαÏÏÎ¯Ï (patrís) f, ÏαÏÏίδα (patrída) f
Hebrew: ×רץ (eretz) f; ×××× × (medina) f
Hindi: दà¥à¤¶ (deÅ¡), राषà¥à¤à¥à¤° (rÄṣṭra)
Hungarian: ország
Icelandic: land n
Ido: lando
Indonesian: negara, bangsa
Interlingua: pais
Italian: paese m
Japanese: å½ (ãã«, kuní), å½å®¶ (ãã£ã, kokká)
Korean: ëë¼ (nara), êµ­ê° (gukga)
trans-mid
Kurdish: welat, KUchar|Ùڵات
Latin: terra f, patria f
Latvian: valsts, zeme
Low Saxon: land n
Macedonian: дÑжава (drzhava) f, наÑиja (nacija) f
Malayalam: à´°à´¾à´àµà´¯à´ (raajyam)
Norwegian: land n
Novial: natione, lande
Ojibwe: aki, akiin p
Persian: FAchar|Ú©Ø´Ùر (keÅ¡var), FAchar|ÙÛÙÙ (mihan)
Polish: kraj m
Portuguese: país m, nação f
Punjabi: ਦà©à¨¸à¨¼ (dÄÅ), ਮà©à¨²à¨ (mÅ«lak), ਰਾਸ਼à¨à¨° (rÄÅá¹­ar)
Romanian: Å£arÄ f
Romansch: pajais m
Russian: ÑÑÑана (straná) f
Sanskrit: दà¥à¤¶à¤ (deÅ¡aha), राषà¥à¤à¥à¤° (rÄṣṭra)
Scottish Gaelic: dùthaich f, talamh m, tìre f
Serbian:
:Cyrillic: земÑа#Serbian|земÑа f, дÑжава#Serbian|дÑжава f, ĸpajинa f
:Roman: zemlja#Serbian|zemlja f, država#Serbian|država f, krajina f, otaÄbina f
Slovak: krajina#Slovak|krajina f
Slovene: država f
Spanish: país m
Swahili: U- (noun prefix 11/14), dola sg/pl (noun 9/10), inchi sg/pl (noun 9/10)
Swedish: land n
Telugu: à°¦à±à°¶à°®à± (deshamu)
Thai: THchar|à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ (pràthèt)
Turkish: ülke, memleket
Ukrainian: кÑаÑна (krajína) f, баÑÑкÑвÑина (batâkivÅ¡Äina) f
Vietnamese: quá»c gia, tá» quá»c, quê hÆ°Æ¡ng
trans-bottom

trans-top|a former independent nation state (e.g., England or Scotland) (noun)
Arabic: ARchar|ÙÙاÙØ©|ÙÙÙاÙÙÙØ©Ù (wilá:ya) f, ARchar|ÙÙاÙات|ÙÙÙاÙÙÙات٠unicode|(wilayáËt) p
Bosnian: zemlja#Bosnian|zemlja f
Catalan: país m
CJKV Characters: å (traditional), å½ (simplified), å (Empress Wu) (guó)
Croatian: zemlja#Croatian|zemlja f
Czech: zemÄ f
Danish: land n
Dutch: land n
Esperanto: lando
Faroese: land
Finnish: maa
French: pays m
Frisian: lân n
German: Land n, Länder p
Greek (Modern): ÏÏÏα (khóra) f
Hungarian: ország
Icelandic: land
Indonesian: bangsa
Interlingua: pais
Italian: paese m
Japanese: å½ (ãã«, kuní)
Korean: ëë¼ (nara)
trans-mid
Latin: terra f
Low Saxon: land n
Norwegian: land n
Novial: lande, natione
Ojibwe: aki, akiin p
Polish: kraj m
Portuguese: país m, nação f
Romanian: Å£arÄ f
Romansch: pajais m
Russian: ÑÑÑана (straná) f, ÑÑÑÐ°Ð½Ñ (straný) p
Serbian:
:Cyrillic: земÑа#Serbian|земÑа f, дÑжава#Serbian|дÑжава f
:Roman: zemlja#Serbian|zemlja f, država f
Slovak: krajina#Slovak|krajina f
Slovene: dežela f
Spanish: país m
Swahili: U- (noun prefix 11/14)
Swedish: land
Thai: THchar|à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨ (pràthèt)
Turkish: eyalet
Ukrainian: кÑаÑна (krajína) f
trans-bottom

trans-top|the country, rural area, as opposed to the town or city (noun)
Albanian: fshat
Arabic: ARchar|اÙرÙÙ|اÙرÙÙÙÙ unicode|(ar-ríËf) m, ARchar|اÙارÙاÙ|اÙأرÙÙÙا٠unicode|(al-âaryáËf) p
Bosnian: selo#Bosnian|selo n
Breton: maez m, maezioù p
Bulgarian: Ñело (seló) n
Catalan: camp m
CJKV Characters: å (traditional), å½ (simplified), å (Empress Wu) (guó)
Chinese:
:Simplified: ä¹¡ä¸ (xiÄngxià)
:Traditional: éä¸
Croatian: selo#Croatian|selo n
Czech: venkov m
Dutch: platteland, open veld
Esperanto: kamparo
Finnish: maaseutu
French: campagne f
Frisian: boerelân n
German: Land n, Länder p; Landschaft f, Landschaften p; Region f, Regionen p
Greek (Modern): εξοÏή (exokhí) f, ÏÏαιθÏον (ýpaithron) n
Hebrew: ×פר (kfar) m
Hungarian: vidék
Italian: campagna f
trans-mid
Japanese: ç°è (ããªã, inaká)
Korean: ì골 (sigol)
Latin: rus n, pagus m
Malayalam: നാà´àµà´àµà´®àµà´ªàµà´±à´ (naattumpuRam), à´àµà´°à´¾à´®à´ (graamam)
Novial: rure
Persian: FAchar|رÙستا (rustÄ)
Polish: wieÅ f
Portuguese: campo m
Romansch: cuntrada f
Russian: деÑÐµÐ²Ð½Ñ (derévnja) f
Serbian:
:Cyrillic: Ñело#Serbian|Ñело n
:Roman: selo#Serbian|selo n, dedinje n
Slovak: dedina#Slovak|dedina f, vidiek#Slovak|vidiek m
Slovene: podeželje n
Spanish: campo m
Swahili: shamba s, mashamba p (noun 5/6)
Swedish: landsbygd, landet (colloquial), landsort
Thai: THchar|à¸à¸à¸à¸ (chohn bòht)
Turkish: taÅra
Ukrainian: Ñело (seló) n
Vietnamese: tá»nn
trans-bottom

trans-top|country music

Finnish: t|fi|kantri
trans-mid
trans-bottom

Adjective
country

  1. From the countryside or connected with it.
  2. Of or connected to country music.

Translations
trans-top|of, from or pertaining to the countryside (adjective)
Arabic: ARchar|رÙÙÙ|رÙÙÙÙÙÙ (rí:fi), ARchar|Ùسبة اÙ٠اÙرÙÙ|ÙÙسÙبÙØ© Ø¥ÙÙ٠اÙرÙÙÙÙ unicode|(nísba âíla r-ri:f)
Breton: diwar ar maez
Chinese:
:Simplified: 乡ä¸ç (xiÄngxià de)
:Traditional: éä¸ç
Dutch: plattelands, boeren-, land-
Finnish: maalainen, maalais-, maaseutu
French: de la campagne, de province#French|province
German: ländlich, Land-
Greek (Modern): αγÏοÏικÏÏ (agrotikós), εξοÏικÏÏ (exokhikós), εÏαÏÏιÏÏÎ¹ÎºÎ¿Ï (eparkhiótikos)
Hebrew: ××¤×¨× (kafry) m, ×פר×ת (kafryt) f
Hungarian: vidéki
Indonesian: desa
Interlingua: rural#Interlingua|rural, campestre
Italian: di campagna, rurale
Japanese: ç°è (ããªã, inaká), ç°èã® (ããªãã®, inaká no), ç°å (ã§ããã, denâen), å°æ¹ã® (ã¡ã»ãã®, chihÅ no)
trans-mid
Korean: ì골 (sigol), ì골ì (sigol-ui)
Latin: paganus, rusticus, rusticanus, rusticulus; rustice (adv.)
Novial: rural
Persian: FAchar|رÙستاÛÛ (rustÄyi)
Polish: wiejski
Portuguese: rural#Portuguese|rural, campestre, do campo, grosseiro
Romanian: rural#Romanian|rural, ţara
Russian: деÑевенÑкий (derevénskij), ÑелÑÑкий (sélâskij)
Scottish Gaelic: dùthchail, tìreil
Slovak: dedinský m, dedinská f, dedinské n; vidiecky m, vidiecka f, vidiecke n
Slovene: podeželsko, vaško
Spanish: de campo, campesino, campestre, de provincia, provinciano
Swahili: -a kimashamba
Swedish: land-, lands-
Thai: THchar|à¸à¸²à¸à¸à¸à¸à¸ (thaang chohn bòht)
Turkish: kırsal
trans-bottom

Category:1000 English basic words

af:country
ang:country
ar:country
zh-min-nan:country
de:country
et:country
el:country
es:country
fa:country
fr:country
gl:country
ko:country
hy:country
io:country
id:country
it:country
kk:country
ku:country
lt:country
hu:country
ja:country
pl:country
pt:country
ro:country
simple:country
fi:country
ta:country
te:country
vi:country
tr:country
uk:country
zh:country

Revision and Credits for"country"
Dictionary content provided from Wiktionary.org under the
GNU Free Documentation License
 
 

 Find:
  Words Starting With:
  Words Ending With:
  Words Containing:
  Words That Match:

 
 Translate Into:
  
Dutch   French   German
  
Italian   Spanish
    Show results per page.

Browse the Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   
Allwords Copyright 1998-2023 All rights reserved.