Complete Definition of "Congo"

English

Pronunciation
a|RP IPA|/ËkÉÅÉ¡ÉÊ/
a|US IPA|/ËkÉËÅÉ¡oÊ/
audio|en-us-Congo.ogg|Audio (US)
rhymes|ÉÅÉ¡ÉÊ

Proper noun
en-proper noun
wikipedia

  1. Country in Central Africa with Brazzaville as capital. Official name: Republic of the Congo.
  2. Country in Central Africa with Kinshasa as capital (formerly Zaire). Official name: Democratic Republic of the Congo.
  3. rivers A large river in Africa which flows for about 4,380 km (2,720 miles) to the Atlantic Ocean in the Democratic Republic of Congo.

Synonyms
sense|country with Brazzaville as capital Congo-Brazzaville
sense|country with Kinshasa as capital Congo-Kinshasa, DR Congo, qualifier|formerly Zaire, Former Zaire

Translations
trans-top|country with Brazzaville as capital
Bosnian: t-|bs|Kongo|m, t-|bs|Kongo-Brazavil|m, t-|bs|Republika Kongo|f
Chinese
:Simplified: åæï¼å¸ï¼(GÄngguÇ (Bù)), åæå±åå½ (GÄngguÇ Gònghéguó)
:Traditional: åæï¼å¸ï¼(GÄngguÇ (Bù)), åæå±åå (GÄngguÇ Gònghéguó)
Croatian: t-|hr|Republika Kongo|f, t-|hr|Kongo Brazzaville
Danish: t-|da|Congo
Dutch: t+|nl|Kongo, t-|nl|Kongo-Brazzaville
Esperanto: t-|eo|Kongo-Brazavilo|xsEsperanto, t-|eo|Kongolo-Brazavilo|xsEsperanto
Finnish: t+|fi|Kongo
French: t+|fr|Congo
German: t+|de|Kongo, t-|de|Republik Kongo|f
Greek: ÎημοκÏαÏία ÏÎ¿Ï ÎÎ¿Î³Î³Ï or ÎημοκÏαÏία ÏÎ¿Ï ÎÎ¿Î½Î³ÎºÏ [ðimoÌkraËtiËa tu koÌÅËÉ¡oÌ] f
Hebrew: ק×× ×× (qongo)
Hungarian: t-|hu|Kongó, t-|hu|Kongói Köztársaság
Interlingua: Congo#Interlingua|Congo
Italian: Congo#Italian|Congo, w:it:Repubblica_del_Congo|Repubblica del Congo, Congo-Brazzaville
trans-mid
Japanese: ã³ã³ã´ (kongo), ã³ã³ã´å±åå½ (kongo kyÅwakoku)
Korean: 콩고 (k'onggo), 콩고 ê³µíêµ­ (k'onggo gonghwaguk)
Polish: Kongo#Polish|Kongo, Kongo (Brazzaville) (colloquial)
Portuguese: t-|pt|Congo-Brazzaville
Romanian: t-|ro|Congo, t-|ro|Congo Brazzaville
Russian: t+|ru|Ðонго|m|trKóngo|scCyrl
Serbian
:Cyrillic: Ðонго m, Ðонго-ÐÑазавил m, РепÑблика Ðонго f
:Roman: Kongo#Serbian|Kongo m, Kongo-Brazavil m, Republika Kongo f
Spanish: t+|es|Congo|m
Swedish: t-|sv|Kongo-Brazzaville, t-|sv|Republiken Kongo
Turkish: t+|tr|Kongo
trans-bottom

trans-top|country with Kinshasa as capital
Bosnian: Kongo-Kinšasa, Demokratska Republika Kongo f
Chinese
:Simplified: åæï¼éï¼(GÄngguÇ (JÄ«n)), æ°ä¸»åæ(MínzhÇ GÄngguÇ), åææ°ä¸»å±åå½ (GÄngguÇ MínzhÇ Gònghéguó)
:Traditional: åæï¼éï¼(GÄngguÇ (JÄ«n)), æ°ä¸»åæ(MínzhÇ GÄngguÇ), åææ°ä¸»å±åå (GÄngguÇ MínzhÇ Gònghéguó)
Croatian: t-|hr|Demokratska Republika Kongo|f, t-|hr|Kongo-Kinshasa
Dutch: t+|nl|Kongo
Esperanto: t-|eo|Kongo-KinÅasa|xs=Esperanto
Finnish: t+|fi|Kongo
French: t+|fr|Congo
German: t+|de|Kongo, t+|de|Demokratische Republik Kongo|f, t-|de|Zaire
Greek: ÎαÏκή ÎημοκÏαÏία ÏÎ¿Ï ÎÎ¿Î³Î³Ï or ÎαÏκή ÎημοκÏαÏία ÏÎ¿Ï ÎÎ¿Î½Î³ÎºÏ [laËiËci ðimoÌkraËtiËa tu koÌÅËÉ¡oÌ] f
Hebrew: ק×× ×× (qongo); ×רפ×××××§× ××××קר××ת ×©× ×§×× ×× (ha'republiqa ha'demoqrat'it shel qongo)
Hungarian: t-|hu|Kongó, t-|hu|Kongói Demokratikus Köztársaság
Interlingua: Congo#Interlingua|Congo
Italian: t+|it|Congo, t-|it|Repubblica Democratica del Congo, t-|it|Congo-Kinshasa
trans-mid
Japanese: ã³ã³ã´ (kongo), ã³ã³ã´æ°ä¸»å±åå½ (kongo minshu kyÅwakoku)
Korean: 콩고 (k'onggo)
Polish: Kongo#Polish|Kongo, Kongo (Kinszasa) (colloquial)
Portuguese: t-|pt|Congo-Kinshasa
Romanian: t-|ro|Congo, t-|ro|Congo Kinshasa
Russian: t+|ru|Ðонго|m|trKóngo|scCyrl
Serbian
:Cyrillic: Ðонго-ÐинÑаÑа f, ÐемокÑаÑÑка РепÑблика Ðонго f
:Roman: Kongo-Kinšasa f, Demokratska Republika Kongo f
Sicilian: Concu m
Spanish: t-|es|República Democrática del Congo|f
Swedish: t+|sv|Kongo-Kinshasa, t-|sv|Demokratiska Republiken Kongo
Turkish: t+|tr|Kongo
trans-bottom

trans-top|river
Croatian: t-|hr|Kongo|m
Dutch: t+|nl|Kongo
Finnish: Kongo, Kongo#Finnish|Kongo-joki
French: t+|fr|Congo
German: t+|de|Kongo|m
Greek: ÎÏγγο (also ÎÏνγκο) [ËkoÌÅÉ¡oÌ] m
Hebrew: ק×× ×× (qongo)
Interlingua: Congo#Interlingua|Congo
trans-mid
Italian: t+|it|Congo
Japanese: ã³ã³ã´å· (kongogawa)
Russian: t+|ru|Ðонго|m|trKóngo|scCyrl
Spanish: t+|es|Congo|m
Swedish: t+|sv|Kongo
trans-bottom

Translations to be checked
checktrans

ttbc|Breton: Kongo#Breton|Kongo

See also Countries of the world

de:Congo
et:Congo
es:Congo
fr:Congo
gl:Congo
io:Congo
id:Congo
it:Congo
hu:Congo
nl:Congo
pl:Congo
ru:Congo
fi:Congo
tr:Congo
zh:Congo

Revision and Credits for"Congo"
Dictionary content provided from Wiktionary.org under the
GNU Free Documentation License
 
 

 Find:
  Words Starting With:
  Words Ending With:
  Words Containing:
  Words That Match:

 
 Translate Into:
  
Dutch   French   German
  
Italian   Spanish
    Show results per page.

Browse the Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   
Allwords Copyright 1998-2023 All rights reserved.