Complete Definition of "patriotism"

English

Etymology
From Greek ÏαÏÏιÏÏιÏμÏÏ (patriotismos).

Noun
en-noun

  1. Love of country; devotion to the welfare of one's country; the virtues and actions of a patriot; the passion which inspires one to serve one's country.
  2. Concern for the common good of one's political community.

Translations

Albanian: atdhetari, patriotizëm
Arabic: Arab|ÙØ·ÙÙØ©|ÙÙØ·ÙÙÙÙÙÙØ© (waÊaniyyä)
Bosnian: t-|bs|patriotizam|m, t-|bs|rodoljublje|n, t-|bs|domoljublje|n
Chinese: ç±å½å¿ (ài guó xÄ«n)
Croatian: t-|hr|patriotizam|m, t-|hr|rodoljublje|n, t-|hr|domoljublje|n
German: t-|de|Patriotismus|m
Hindi: दà¥à¤¶à¤­à¤à¥à¤¤à¤¿ (deÅ¡abhakti), दà¥à¤¶à¤ªà¥à¤°à¥à¤® (deÅ¡aprem), दà¥à¤¶à¤¾à¤¨à¥à¤°à¤¾à¤ (deÅ¡ÄnurÄg), सà¥à¤µà¤¦à¥à¤¶à¤¾à¤¨à¥à¤°à¤¾à¤ (svadeÅ¡ÄnurÄg)
mid
Kurdish: KUchar|ÙÛشتÛÙا٠پÙâرÙÙâرÛ
Polish: patriotyzm
Serbian:

Category:English nouns ending in -ism
Category:Greek derivations

io:patriotism
it:patriotism
ku:patriotism
pl:patriotism
ta:patriotism
te:patriotism
vi:patriotism
zh:patriotism

Revision and Credits for"patriotism"
Dictionary content provided from Wiktionary.org under the
GNU Free Documentation License
 
 

 Find:
  Words Starting With:
  Words Ending With:
  Words Containing:
  Words That Match:

 
 Translate Into:
  
Dutch   French   German
  
Italian   Spanish
    Show results per page.

Browse the Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   
Allwords Copyright 1998-2022 All rights reserved.