Complete Definition of "eat"

English

rank|modern|medium|ill|842|eat|et|scene|hot

Etymology
Old English etan, from Germanic *itan-, from Indo-European *hâed-. Cognate with Scots aet, Dutch eten, German essen, Swedish äta; and (from IE) with Greek polytonic|á¼Î´Ï, Latin edo|edÅ, Russian ем, Lithuanian esti|ésti.

Pronunciation
IPA|/iËt/, SAMPA|/i:t/
audio|en-us-eat.ogg|Audio (US)
:Rhymes: Rhymes: -iËt

Verb
en-verb|eats|eating|ate|eaten

  1. transitive To consume (something solid or semi-solid, usually food) by putting it into the mouth and swallowing it.

#: Heâs eating an apple.

  1. context|transitive|colloquial To cause (someone) to worry.

#: Whatâs eating you?

  1. transitive Idiom To take a loss in a transaction

#: Itâs a special order, we canât send it back; if the customer wonât accept it, weâll have to eat the 40 tons of steel ourselves.

  1. intransitive To consume a meal.

#: What time do we eat this evening?
#: Donât disturb me now; can't you see Iâm eating?

Synonyms
italbrac|consume consume, swallow
italbrac-colon|cause to worry bother, disturb, worry
italbrac-colon|eat a meal dine, breakfast, chow down, have one's breakfast/lunch/dinner/supper/tea, lunch

Derived terms
top2
crow eater
eater
eat crow
eatery, eaterie
eat humble pie
eat in
eating
eat into
eat like a bird
mid2
eat like a horse
eat like a pig
eat one's hat
eat out
eats
eat up
pie-eater
you are what you eat
what's eating you?
bottom2

Related terms
top2
breakfast<!--verb-->
dine
drink
mid2
food
lunch#Intransitive verb|lunch
edible
bottom2

Translations
trans-top|consume
Ainu: 㨠('e), ã¤ã ('ipe)
Albanian: ha#Albanian|ha
Arabic: ARchar|ÙاÙÙ|ÙØ£ÙÙ (yÄkul)
Basque: jan
Bosnian: jesti#Bosnian|jesti
Breton: debriñ
Bulgarian: ÑÑÐ°Ð½Ñ Ñе (khranja se), Ñм (jam)
Catalan: menjar
CJKV Characters: å«, å; é£, å¬, é ; å°; é¤
Chinese: å (chÄ«)
Croatian: jesti#Croatian|jesti
Czech: jíst
Danish: spise, æde (used for animals and ill-mannered people)
Dutch: eten
Esperanto: manÄi
Estonian: sööma
Filipino: kumain
Finnish: syödä (:fi:syödä|^)
French: manger#French|manger, bouffer (slang)
German: essen, fressen (used for animals only)
Greek: ÏÏÏÎ³Ï (tróɣo), ÏÏÏÏ (tróo), εÏÎ¸Î¯Ï (esthío) (obsolete)
Hebrew: ××× (ekhól)
Hindi: à¤à¤¾à¤¨à¤¾ (khÄnÄ)
Hungarian: eszik
Ido: manjar
Indonesian: makan, makan|memakan, melahap (eating greedily), mamam (babytalk)
:Javanese: dhahar (polite), mangan (casual)
:Sundanese: tuang (polite, to oneself), neda (polite, to others), emam (babytalk), dahar (casual), lebok or nyatu (animal), lolodok (fowl), jajablog (demon)
Irish: ith
Italian: mangiare
Japanese: é£ã¹ã (ãã¹ã, taberu), é£ã (ãã, kuu) italbrac|vulgar, é£äºãã (ãããããã, shokuji-suru), å¬ãä¸ãã (ããããã, meshi-agaru) italbrac|honorific, é ã (ããã ã, itadaku) italbrac|humble
Khmer: KMchar|ááá¶á (ñum, colloquial), KMchar|áá·áᶠ(pisÄ, polite), KMchar|ááḠ(sÄ«, vulgar)
Korean: ë¨¹ë¤ (meokda)
trans-mid
Kurdish
:Kurmancî: xwarin (:ku:xwarin|^)
:Soranî: KUchar|Ø®Ùارد٠(xwardin)
Latin: edere|Ässe, (or edere|Ädere)
Malay: makan
Malayalam: à´à´´à´¿à´¯àµà´àµà´àµà´ (kazhikkuka), തിനàµà´¨àµà´ (thinnuka), à´à´£àµà´£àµà´ (uNNuka)
Maltese: kiel
Manx: ee#Manx|ee
Nepali: à¤à¤¾à¤¨à¥
Norwegian: spise, ete
Occitan: manjar
Old English: etan
Persian: FAchar|Ø®Ùرد٠(x[v]ordan)
Polish: jeÅÄ
Portuguese: comer
Punjabi: à¨à¨¾ (kÄ)
Romanian: mânca
Romansch: magliar
Russian: еÑÑÑ (estâ), кÑÑаÑÑ (kúšatâ)
Scottish Gaelic: ith
Serbian:
:Cyrillic: ÑеÑÑи#Serbian|ÑеÑÑи
:Roman: jesti#Serbian|jesti
Sicilian: manciàri
Slovak: jesť
Slovene: jesti
Spanish: comer
Swahili: kula
Swedish: äta
Tagalog: kumain, kainin
Telugu: తినà±, à°­à±à°à°¿à°à°à±
Thai: THchar|à¸à¸´à¸ (gin), THchar|รัà¸à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸ (ráp bpràtaan)
Ukrainian: ÑÑÑи (jisty)
Urdu: URchar|کھاÙا (khÄnÄ)
Vietnamese: Än
trans-bottom

trans-top|colloquial: cause to worry
<!--Note: add COLLOQUIAL, INFORMAL or SLANG translations here, where these exist-->
Danish: plage, fortære
Finnish: mättää
French: ronger
trans-mid
Greek: ÏÏÏÏ (tróo), ÏκοÏÎ¯Î¶Ï (skotízo)
Swedish: gnaga
trans-bottom

trans-top|eat a meal
Bosnian: jesti#Bosnian|jesti
Croatian: jesti#Croatian|jesti
Danish: spise
Finnish: syödä
French: manger
German: essen
Greek: γεÏμαÏÎ¯Î¶Ï (yevmatízo), Î­Î´Ï (éðo) (obsolete)
Indonesian: menyantap, bersantap
Irish: ith
trans-mid
Italian: mangiare
Japanese: é£äºããã (ãããããããã, shokuji o suru)
Kurdish: KUchar|Ùا٠خÙاردÙ
Romanian: a lua o masÄ
Romansh: magliar
Russian: еÑÑÑ (estâ), кÑÑаÑÑ (kúšatâ)
Serbian:
:Cyrillic: ÑеÑÑи#Serbian|ÑеÑÑи
:Roman: jesti#Serbian|jesti
Spanish: comer
Swedish: äta
Telugu: à°­à±à°à°¿à°à°à±
trans-bottom

Anagrams
ate
tea

Category:100 English basic words
Category:English irregular verbs


Frisian

Adverb
eat

  1. something

Category:Frisian adverbs

da:eat
de:eat
el:eat
es:eat
fa:eat
fr:eat
gl:eat
ko:eat
io:eat
id:eat
it:eat
kk:eat
ku:eat
hu:eat
ja:eat
pl:eat
pt:eat
ro:eat
ru:eat
simple:eat
fi:eat
sv:eat
ta:eat
te:eat
th:eat
vi:eat
tr:eat
uk:eat
zh:eat

Revision and Credits for"eat"
Dictionary content provided from Wiktionary.org under the
GNU Free Documentation License
 
 

 Find:
  Words Starting With:
  Words Ending With:
  Words Containing:
  Words That Match:

 
 Translate Into:
  
Dutch   French   German
  
Italian   Spanish
    Show results per page.

Browse the Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   
Allwords Copyright 1998-2021 All rights reserved.